کودکان

۰۰/۰۲/۲۰

دانلود کتاب بازیهای در منزل ویژه کودکان زیر شش سال

با توجه به اینکه رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازی های گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفیاجتماعی ، روانیحرکتی و شناختی او را تشکیل می […]
۰۰/۰۱/۲۵

کتاب تغذیه کودکان زیر ۵ سال

رشد و تکامل یکی از ویژ گیهای دوران کودکی و به خصوص سالهای اول عمر است. به طوری که در طول دو سال اول زندگی بیشترین […]
۹۹/۱۲/۱۶

تاثیر گروه همسالان بر کودکان

 تاثیر گروه همسالان بر کودکان   دوستان و همسالان از عوامل مؤثر تربیت کودک هستند. برخلاف رابطه کودک با پدر و مادر، رابطه با دوستان، رابطه‌ای […]
۹۹/۱۲/۹

بازی کودکان

اثرات بازی بر کودکان بازی یکی از فعالیتها و اهداف مهم کودک است.او نمی تواند غیر از بازی به کشف پیرامون خود بپردازد.استعدادهای خود و تواناییهایش […]