برنامه هفتگی کلاس های بسکتبال

برنامه هفتگی همه دوره ها

از پایه تا پیشرفته 

ساعتشنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبه
۱۳ – ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰ – ۱۶میکرو بسکتبال
۱۶ – ۱۷:۳۰بسکتبال پایه
۱۷:۳۰ – ۱۹
۱۹ – ۲۰:۳۰بسکتبال پیشرفتهبسکتبال پایه بسکتبال پیشرفته
۲۱:۳۰ – ۲۳
۲۲:۳۰ – ۲۴
کمپ تابستانه