مشخصات زمین بسکتبال براساس قوانین FIBA

۱- زمین بسکتبال

زمین بازی بسکتبال باید سطحی صاف، سخت، عاری از موانع داشته باشد(شکل ۱) با اندازه های ۲۸ متر در طول و ۱۵ متر در عرض که از لبه داخلی خطوط اندازه گیری می شود.

۱.۱ زمین عقب

زمین عقب یک تیم شامل سبد خودی، روی تخته و قسمتی از زمین که با خط انتهایی پشت سبد خودی و خطوط کناری و خط مرکزی محدود شده است.

۱.۲ زمین جلو

زمین جلو یک تیم شامل سبد حریف، روی تخته و قسمتی از زمین که با خط انتهایی پشت سبد حریف و خطوط کناری و لبه داخلی خط مرکزی که به سبد حریف نزدیکتر است محدود شده است.

زمین بسکتبال
شکل ۱ (اندازه کامل زمین بازی)

۲ - خطوط

تمامی خطوط باید هم رنگ باشند به رنگ سفید یا رنگ متضاد با زمینه و با عرض ۵ سانتیمتر کشیده شوند به طوریکه کاملا قابل رویت باشند.

۲.۱ خط اوت

زمین بازی با خط اوت محدود می شود که این خطوط شامل خطوط انتهایی و خطوط کناری می باشد. این خطوط جزء زمین بازی محسوب نمی شوند.
هر گونه مانع، شامل صندلی سرمربی، کمک مربی اول، بازیکنان ذخیره، بازیکنان محروم و اعضای هیات همراه بایستی حداقل ۲ متر از زمین بازی فاصله داشته باشد.

۲.۲ خط مرکزی، دایره مرکزی و نیم دایره های پرتاب آزاد

خط مرکزی بطور موازی با خطوط انتهایی و از وسط خطوط کناری رسم می شود. این خط بایستی ۰.۱۵ متر بعد از خطوط کناری ادامه پیدا کند. خط مرکزی جز ء زمین دفاعی محسوب می شود.

دایره مرکزی بایستی در وسط زمین بازی به شعاع ۱.۸ متر رسم شود که این اندازه گیری از لبه خارجی محیط دایره انجام می شود.

نیم دایره های پرتاب آزاد بایستی به شعاع ۱.۸ متر در زمین بازی ترسیم شوند که این اندازه گیری از لبه خارجی محیط نیم دایره و مرکز نیم دایره در وسط خط پرتاب آزاد، انجام می شود. (شکل ۲)

۲.۳ خطوط پرتاب آزاد، مناطق ۳ ثانیه و مکان های ریباند در پرتاب آزاد

خطوط پرتاب آزاد بایستی موازی با خطوط انتهایی رسم شود. طول آن ۳.۹۰ متر و فاصله لبه خارجی آن تا لبه داخلی خط انتهایی ۵.۸۰ متر می باشد. خط فرضی که نقاط وسط دو خط انتهایی را به هم متصل می کند، باید بر نقطه وسط خط پرتاب آزاد منطبق باشد.

منطقه محدوده ۳ ثانیه، منطقه مستطیل شکلی در زمین بازی است که به خط انتهایی، امتداد خط پرتاب آزاد و خطوطی که ابتدای آن خط انتهایی است، محدود می شوند، فاصله لبه خارجی این خطوط از نقطه وسط خط انتهایی ۲/۴۵ متر می باشد و تا لبه خارجی امتداد خطوط پرتاب آزاد ادامه پیدا می کند. تمامی این خطوط بجز خطوط انتهایی جزء منطقه محدوده ۳ ثانیه محسوب می شوند.
مکان های ریباند پرتاب آزاد در طول منطقه محدوده ۳ ثانیه برای بازیکنان در زمان پرتاب های آزاد در نظر گرفته شده و بایستی همانند شکل ۲ مشخص گردند.

منطقه رنگی
شکل ۲ (منطقه محدوده ۳ ثانیه)

۲.۴ منطقه گل ۳ امتیازی

منطقه گل سه امتیازی برای یک تیم (شکل ۱ و ۳) تمام منطقه زمین بازی بوده به جزء منطقه ای نزدیک به حلقه حریف، که شامل و محدود می شود با:

  • دو خط موازی که از خط انتهایی و عمود بر آن ترسیم می شود که فاصله لبه خارجی آن ها با لبه داخلی خطوط کناری ۰.۹۰ می باشد.
  • یک قوس دایره ای که از نقطه مرکز حلقه حریف به شعاع  ۶.۷۵ متر که از لبه خارجی قوس اندازه گیری می شود رسم می شود. فاصله این نقطه (مرکز حلقه) با لبه داخلی وسط خط انتهایی ۱.۵۷۵ متر می باشد. قوس به خطوط موازی وصل می شود.

خط سه امتیازی جزء منطقه سه امتیازی محسوب نمی شود.

۲.۵ مناطق نیمکت تیم

مناطق نیمکت تیم بایستی در بیرون از زمین بازی مشخص شود که همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده به دو خط محدود می شود.
تعداد ۱۶ صندلی باید در هر منطقه نیمکت تیم وجود داشته باشد که برای سرمربی، کمک مربیان، ذخیره ها ، بازیکنان محروم و اعضای هیات همراه قابل استفاده باشد . سایر اشخاص بایستی حداقل ۲ متر با پشت نیمکت تیم فاصله داشته باشند.

۲.۶ خطوط پرتاب به داخل

دو خط به طول ۰.۱۵ می بایست بیرون از زمین بازی و در خط کناری مقابل میز منشی کشیده شود که فاصله لبه خارجی آن با لبه داخلی نزدیک ترین خط انتهایی ۸.۳۲۵ متر می باشد.

۲.۷ مناطق نیم دایره No-charge

مناطق نیم دایره No-charge بایستی در داخل زمین بازی کشیده شود، که محدود می شود با :

یک نیم دایره رسم شده از نقطه مرکز حلقه حریف و به شعاع ۱.۲۵ متر که این شعاع از لبه داخلی نیم دایره اندازه گیری می شود. نیم دایره وصل می شود به:

  • دو خط موازی و عمود بر خط انتهایی به طول ۰.۳۷۵ متر که فاصله لبه داخلی آنها از مرکز حلقه ۱.۲۵ متر می باشد. این خطوط با فاصله ۱.۲ متر از لبه داخلی خط انتهایی شروع رسم می شود.
  • نیم دایره No-charge با خط فرضی که انتهای دو خط موازی (۰.۳۷۵ متری) را به هم وصل می کند و زیر لبه جلویی تخته می باشد، تکمیل  می شود.

خط های نیم دایره No-charge جزء منطقه نیم دایره No-charge محسوب می شود.

زمین بسکتبال
شکل ۳ (منطقه گل ۲ امتیازی / ۳ امتیازی)

۳ - محل قرارگیری میز منشی و صندلی های تعویض (شکل ۴)

۱= مسئول ۲۴ ثانیه

۲ = وقت نگهدار

۳ = ناظر در صورت حضور

۴ = منشی

۵ = کمک منشی

X= صندلی های تعویض

میز منشی
شکل ۴ (میزمنشی و صندلی های تعویض)

میزمنشی و صندلی های آن بایستی روی یک سکو قرار گیرند.گوینده و آمارگیرها (درصورت حضور) می توانند در کنار و یا پشت میزمنشی بنشینند.

منابع