دریبل یکی از ۳مهارت واجب برای بازیکن بسکتبال است و یادگیری درست آن به مسیر پیشرفت بازیکن کمک به سزایی می کند. به قول ایزاک توماس : دریبل مانند گواهینامه است تا زمانی که شما دریبل بزنید اجازه دارید در تمام زمین تردد کنید.

pivot cover آموزش دریبل چرخشی یا معکوس(PIVOT)
drible posht آموزش دریبل پشت کمر(behind the back)
drib bein pa آموزش دریبل بین پا (between the legs)
dribble bein pa آموزش دریبل کراس اور(cross over)
dribble bala paein انواع دریبل های بسکتبال